ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 18 เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 18 เครื่อง.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-11


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 แบบสขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-04


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-04


มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf

วันที่ประกาศ: 2019-12-02


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-28


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-25


ประกาศ เรืองยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๑๘ เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศยกเลิก.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-14


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-11-08


ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวราคา.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-28


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แผนการจัดซื้จจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-21


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศแผน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-17


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-10-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภททุ่นสว่านกระแทก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านชัยยงการช่าง 13 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-09-10


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-09-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70%ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จะนวน 2 รายการงบค่าเสื่อม 70%ระดับหน่วยบริการ ปี61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-08-08


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-08-07


ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 70% ปีงบ61

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอกสารประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบ61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-07-05


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบ61

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.ปีงบ61.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-07-05


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-07-05


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 70% ปีงบ61

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-06-28


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-06-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70%ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2562)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ งบค่าเสื่อมปี62.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-05-31


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 แบบสขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-05-07


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 แบบสขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-04-09


ประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-03-18


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-03-05


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ22กพ62.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-02-22


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-02-06


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-30


ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ การทำลายเวชระเบียน.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-28


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 แบบ สขร.1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2019-01-07


คำสั่ง เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

คำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-28


ขอเผยแพร่มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-27


แจ้งการได้รับการจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แจ้งการได้รับการจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-24


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-19


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-18


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แบบ สขร.๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 แบบ สขร.1.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-17


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ แบบ สขร.๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉายรังสีสมุนไพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ซินเจอร์จี เฮลท์ 13 ธค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-12-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศชนะe-bidlab.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 16 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กบ 6370 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 14 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ส่องแสงพาณิชย์ 13 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทถ่านชาร์ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุวัฒน์แอร์ 12 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.รุ่งแสงทรัพย์ 12 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กค 7495 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 7 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กง 4693 สุพรรณบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 6 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทเหล็กแผ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเหล็กอู่ทอง 6 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทโปรแกรม BMS-HOSxP Activation ปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 5 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทรางสายไฟพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเปี๊ยกการไฟฟ้า 5 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.จันทนา แอล พี.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 2 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านส่องแสงพาณิชย์ 2 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ กง 4343 สุพรรณบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้า 2 พย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-11-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทข้าวสารหอมปทุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ตั้งเอี่ยมเส็ง 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สามช่างชาย 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญชัยอิเล็คทริค ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุพรรณพัสดุและครุภัณฑ์ 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญกิจการพิมพ์ ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จุฑาภรณ์ 30 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ธีระภัณฑ์ 26 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จันทนา แอล พี 25 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุวัฒน์แอร์ 25 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ลิ้มล่งฮวด 19 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญชัยอิเล็คทริค 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รุ่งแสงทรัพย์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุพรรณพัสดุและครุภัณฑ์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จุฑาภรณ์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พ.พยุง SHOP 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์ ตึกอำนวยการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ลิฟท์ไทยเทค 17 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สามช่างชาย 17 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เปี๊ยกการไฟฟ้า 17 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทแม็กเนติก ขนาด 3 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เปี๊ยกการไฟฟ้า11 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-11


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ส่องแสงพาณิชย์ 9 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-09


เผยแพร่แผนจัดจ้างLAB

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เผยแพร่แผนจัดจ้างLAB.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอี่ยมเจริญ 4 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอี่ยมเจริญ.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ชัยยงการช่าง 4 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

น้ำดื่มเจแอนด์เจ 2 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

อินฟอร์เมด 2 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

วิสร กลิ่นพุฒซ้อน 2 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-10-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สุวัฒน์แอร์ 25 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ธีระภัณฑ์ 20 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เซฟ เมดิคอล 20 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทชุดวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ไวด์ เมดิคอล 18 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

มิตรชัยโทรทัศน์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4393 สุพรรณบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ชัยยงการช่าง 14 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สามช่างชาย 12 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 11 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-11


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 11 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-11


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

จันทนา แอล พี 10 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-10


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 10 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-10


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทสายสัญญาณ VGA จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 4 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประเภท SILAGUM LIGHT จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.แอคคอร์ด 4 กย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-09-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 รายการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เซฟ เมดิคอล 30 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-30


ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-29


ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลอู่ทอง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-29


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ลิฟท์ไทยเทค 29 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-29


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

พรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 28 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-28


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 18 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักาาเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล มีล้อเลื่อนจำนวน 1 เครื่อง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.อินโฟ เมดิคอล จำกัด 30 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทนมสำหรับเด็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ซิลลิค ฟาร์มา 16 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประเภทซีเมนต์อุดฟัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.แอคคอร์ด 15 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-15


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 KW ขนาด 100 KW ขนาด 500 KW จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ไฮเทคอาร์ 3 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 3804 สุพรรณบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.อีซูซุ 2 สค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-08-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณออกซิเจน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เทคเอช.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-07-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เก้าคลีน ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-07-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ประเภทสารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงสีฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3 กค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-07-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ปนะเภทขวดให้ความชื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.อินโฟ เมดิคอล จำกัด 3 กค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-07-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทแผ่นตรวจวัดระดับฮีโมโกลบินในเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 26 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทที่นอนใยมะพร้าวหุ้มเบาะหนังเทียม จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ธารบุญเวชภัณฑ์ 26 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เอ็นราฟ โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด 26 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทแผ่นชาร์ทใส่ประวัติผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.อินโฟ เมดิคอล จำกัด 19 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักาาเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติจำนวน 3 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เทคเอช จำกัด 19 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนายกระดับร้านอาหารและแผงลอยตามมาตรฐาน CFGT ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 19 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ 6370 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.เจริญการยาง (2537) จำกัด 18 มิ.ย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทแผ่นเหล็ดติดพัดลมผนัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านพรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 15 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-15


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยICU 8 เตียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยายมราช ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

1528969654_ปรับปรุงหอผูป่วย ICU 8 เตียง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเบรคเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเปี๊ยกการไฟฟ้า 14 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 27 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านชัยยงการช่าง 14 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-14


ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดววิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.พีร เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 14 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักาารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4657 สุพรรณบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

นายธานินทร์ แย้มอาสา 14 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทผ้าพันแขนสำหรับวัดความดันโลหิต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด 13 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ปราศจากเชื้อ (Biosafety Cabinet) Class llนห้องชันสูตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด 13 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระป๋องพลาสติก จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ 13 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทลูกยางบีบ พร้อมวาล์วจำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท อินโฟ เมดิคอล จำกัด 13 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านแสงเสน่ห์ 12 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทนา แอล พี 11 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-11


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 7 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ผ้า Top gauze จำนวน2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านรุ่งเรื่องภัณฑ์ 6 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ 4485 สุพรรณบุรี และ กง 3804 สุพรรณบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านชัยยงการช่าง 5 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเลนส์ตา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด 4 มิย.61 12 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเลนส์ตา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด 4 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-04


ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเอี่ยมเจริญ 4 มิย.61 34 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเอี่ยมเจริญ 4 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทข้าวสารหอมประทุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านตั้งเอี่ยมเส็ง 4 มิ.ย. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-06-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไขมันในเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์31พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไขมันในเลือด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์31พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิท แบบช่างโยธาเทศบาล (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 90%ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2560)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศ ผู้ชนะ จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ อุบัติเหตุ แบบช่างโยธาเทศบาล.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไขมันในเส้นเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 31 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไขมันในเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 31 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ , วัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านจุฑาภรณ์ 31 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 31 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจักทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสียงโรคเรื้อรัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 31 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ Brand meditech รุ่น BD 8000 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท เซฟ เมดิคอล 30 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.พีร เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 30 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอลมีล้อเลื่อนจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านยูนิแคร์ เซอร์วิส 30 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกาะดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุพรรณพัสดุและครุภัณฑ์ 30 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-30


ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเร่งรัดการคหาผู้ป่วยวัฌโรคปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ30พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ปราศจากเชื้อ (Biosafety Cabinet) Class ll ในห้องสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด 30 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุวัฒน์แอร์ 28 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านธีระภัณฑ์ 28 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทผ้า Top gauze จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์28พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


ขั้นตอนการทำ E-bidding กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

2.ขั้นตอนการทำ E-bidding กรมบัญชีกลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


กฎกระทรวงทางการปกครอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

3.กฎกระทรวงทางการปกครอง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


รัฐธรรมนูญ ปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

4.รัฐธรรมนูญ ปี 2560.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


กฎกระทรวง ปี 2539 ฉ.12

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

5.กฎกระทรวง ปี 2539 ฉ.12.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


พรฎ ปี 2546 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

6.พรฎ ปี 2546 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-28


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้อบเด็ก จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านยูนิแคร์ เซอร์วิส 26 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 25 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 25 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรักงาน ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ25พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุวัฒน์แอร์21พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-21


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทนา แอล พี 21 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-21


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 6909 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.ธนชัยออโต้ไทร์ จำกัด 21 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-21


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน โรคอุจจาระร่วง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 18 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักาารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 7495 สุพรรณบุรี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 18 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 18 พค.61 2,672 บาท.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง เด็กอายุต้ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 18 พค.61 2,000 บาท.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 735 สุพรรณบุรี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะตง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

นายธานินทร์ แย้มอาสา 18 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-18


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 18 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ปนะเภทกระดาษบันทึกเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน 17 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉายรังสีสมุนไพร จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท ชินเนอร์จี เฮลท์ 17 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ นข 4268 สุพรรณบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 17 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 30 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 16 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทคลอรีนชนิดเกร็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มหามิตร อุตสาหกรรมเคมี 15 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-15


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทผ้าวัดความดัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท เซฟ เมดิคอล 15 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-15


ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4343 สุพรรณบุรี จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 15 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-15


ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทแบตเตอร์รี่ สำหรับวิทยุสื่อสารจำนวน 1 รยการ โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านอ.สื่อสาร 15 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-15


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทรองเท้าบูท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านส่องแสงพาณิชย์ 9 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 9 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-09


ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 9 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเก้าอี้พนักพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านทำเบาะชาศิลป์ 9 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 9 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการคนอู่ทองใส่ใจไม่ใช้โฟม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 9 พ.ค. 61 (2).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูบานเลื่อนและมุ้งลวด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

นายวัชรา วีรเสนา 7 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าม่านกันรอบเตียงผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านก้อยดีไซน์ 7 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-07


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเลนส์ตา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั้น จำกัด 4พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-07


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดประกาศข่าว..

ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-04


ประกาศ เปิดเผยราคากลางปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดประกาศข่าว..

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-04


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แบบปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการคนอู่ทองใส่ใจไม่ใช้โฟม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 3 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องต้มยาน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ห้งหุ้นส่วนจำกัด ภาสิน 3 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสามช่างชาย 3 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิ้วเตอร์ จำนวน 15 รายการ , วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ , วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเจริญชัยอินเล็คทริค 3 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-03


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเอี่ยมเจริญ 4 มิย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทฟองน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านลิ้มลงฮวด 2 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ราคา 260,400.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 เซ็นทรัล.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 17 รายการ ราคา 303,011.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 แลป.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเอี่ยมเจริญ 2 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านเอี่ยมเจริญ 2 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทสก๊อตไบร์ จำนวน 2 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านส่องแสงพาณิชย์ 2 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมแกนนำประชาชนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่ม วัน (9 . 18 , 30 และ 42 เดือน)จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านสุริยามีเดียส์ 1 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการอบรมแกนนำประชาชนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่ม วัย (9,18 ,30 และ42 เดือน)จำนวน 1 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 1 พ.ค. 61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการอบรมแกนนำประชาชนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก4กลุ่มวัย (9,18 ,30 และ42 เดือน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ1พ.ค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโคางการอบรมแกนนำประชาชนเพื่อสร้างเสริมเด็ก 4 กลุ่ม วัย (9,18 ,30 และ42 เดือน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร้านหนังสือ 1 พค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-01


ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU 8 เตียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยายมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศเชิญชวน.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-01


ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU 8 เตียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยายมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-05-01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

หจก.ภูมินทร์ 30 เมย.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-30


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ป่วยICU 8 เตียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยายมราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกาศข่าว..

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร.26.4.2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-26


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ป่วยICU 8 เตียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยายมราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกาศข่าว..

ปปช.01(ปรับปรุงหอผู้่ป่วย icu).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

รายละเอียดตามไฟลน์แนบ

ประกาศราคาอิเล็ทรอนิก โปรเฟส ฯ.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-20


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 6 รายการ ราคา 111,673.-บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 ดับเบิ้ล เอส.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-18


ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-17


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๘ รายการ ราคา ๑๖๖,๔๘๕.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-05


ขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 แบบ สขร.1 ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขออนญาตนำรายงานสุรปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-04-05


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ราคา 134,310.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70%ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

รายละเอียดประกาศข่าว..

1522376473_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ครุภัณฑ์ 4 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-29


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

บ.แอคคอร์ด 23 มีค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-23


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แบบช่างโยธาเทศบาล จำนวน 1 งาน

รายละเอียดประกาศข่าว..

ปปช.01 และ ปร.4-5.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-22


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการตึกคนไข้บรรหาร-แจ่มใส4(พื้นกระเบื้องระเบิด)พื้นที่ 1759.20 ตารางเมตร ตามแบบการประเมินราคาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดประกาศข่าว..

ปปช.01และปร.4-5(ก)-6 การปรับปรุงอาคารบริการตึกคนไข้(พื้นกระเบื้องระเบิด).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ราคา 195,500.-บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-20


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกาศข่าว..

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์4รายการด้วยวิธี e-bidding..pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-12


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายละเอียดประกาศข่าว..

เผยแพร่การจัดซืั้อจัดจ้าง(ก่อสร้าง) ปี2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-12


ขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แบบ สขร.1 ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-05


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ราคา 144,100.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-03-02


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายละเอียดประกาศข่าว..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-28


ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์4รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ ร้อยละ70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดประกาศข่าว..

ปปช7(งบค่าเสื่อม70%ปี61).docx

วันที่ประกาศ: 2018-02-28


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๒ รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-23


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ราคา 198,000.-บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-20


ขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 แบบ สขร.1 ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-05


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายละเอียดประกาศข่าว..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-01


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือชุดผ่าตัดตา จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-15


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-15


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ ราคา ๑๙๘,๘๖๗.๕๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 เซ็นทรัล ( 198,867.50 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-11


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๑ รายการ ราคา ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 ฟาร์มาดิกา ( 250,000.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-09


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๘ รายการ ราคา ๔๐๓,๖๖๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7 เบอร์ลินฯ( 403,660.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-08


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% ของหน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-08


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค2560.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-05


คำสั่งโรงพยาบาลอู่ทอง เรื่องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดหรือปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1514547289_ขออนุมัติมอบหมายปิดปลดประกาศ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


ประกาศโรงพยาบาลอู่ทอง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1514547289_ขอความเห็นชอบและอนุมัติประกาศฯ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


ขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

รายละเอิียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(เคมีภัณฑ์) จำนวน ๓ รายการ ราคา ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 210,000.00 บาท).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-25


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน ๔ รายการ ราคา ๒๘๑,๒๓๘.๖๙บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 281,238.69 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-25


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน ๔ รายการ ราคา ๑๖๐,๕๖๙.๕๕ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 160,569.55 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน ๖ รายการ ราคา ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 494,000.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เเครื่องอบผ้า จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1513922999_ตารางปปช.7 เครื่องอบผ้า (20%).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(เคมีภัณฑ์) จำนวน ๘ รายการ ราคา ๔๖๔,๙๕๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 464,950.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.เจริญการยาง (2537) จำกัด 22 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตาราง ปปช.7 20% (PDF).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางปปช.7 .pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน 17 รายการ ราคา 487,600.-บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 487,600.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ราคา 499,822.68 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7(499,822.68).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.เทคเอช จำกัด 21 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑฺ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.ไพรม์เมดิคอล 21 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไม้ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

นายประมวล ทวีเลิศ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-12


ประกาศราคากลางเลือด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคาเลือด.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


ประกาศราคากลาง NR

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง NR.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


ประกาศราคากลาง TLC

รายละเอียดประกาศข่าว..

ราคากลาง TLC.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


ประกาศราคากลาง LAB

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลางlab.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 สขร 1.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านพรชัยอิเล็คทรอนิคส์ 6 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านส่องแสงพาณิชย์ 6 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-06


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านพ.พยุง SHOP 4 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านจุฑาภรณ์ 4 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านเจริญชัยอิเล็กทริค 4 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านสามช่างชาย 4 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านน้ำดื่มเจแอนด์เจ 4 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.อินฟอร์เมด 9 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.อินฟอร์เมด 4 ธค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจาะสำรวจดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.เอสพีทีจีโอเทค 27 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านลิ้มล่งฮวด 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านธีระภัณฑ์ 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (ประเภทข้าวสารหอมมะลิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านตั้งเอี่ยมเส็ง 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.จันทนาแอลพี 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ประเภทก๊าซออกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านเหล็กอู่ทอง 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านสุวัฒน์แอร์ 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ปค 643 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อู่โชคสมบัติ 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4343 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.ธนชัยออโต้ไทร์ จำกัด 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.ฮุ้งเซ้งการไฟฟ้า 24 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-24


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3804 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.อีซูซุอึ้ง่วนไต๋สุพรรณบุรี 23 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-23


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.ไฮเทคอาร์เซอร์วิส จำกัด 22 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-22


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านเจริญชัย 21 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-21


ประกาศจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1510914661_กำหนดราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เจริญชัยอิเล้กทริค 16 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.เอสพีทีจีโอเทค จำกัด 16 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านลิ้มล่งฮวด 14 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประเภทชุดรับใหม่ผู้ป่วยห้องพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านดับเบิ้ลเอ แอนด์ พี ไฮจีนิก 14 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านเจริญกิจการพิมพ์ 14 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านจุฑาภรณ์ 14 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านสุริยามีเดียส์ 14 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 6909 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 14 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.ทีทีเค อินเตอร์ เซอร์วิส 13 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4343 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 13 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทคลอรีน 70-75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.มหามิตร อุตสาหกรรมเคมี 13 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-13


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ ปปช.07.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านน้ำดื่มเจแอนด์เจ 9 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

บ.อินฟอร์เมด 9 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านพีเอก๊อปปี้ 9 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านพีเอสเด็นทัลแลป 9 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 735 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อู่โชคสมบัติ 9 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.ลิ้มมงคล 8 พย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-08


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 14 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-06


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 แบบ สขร 1.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-06


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-01


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผงซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านนอลตี้ 30 ตค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-10-30


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.ทีทีเค อินเตอร์ เซอร์วิส 18 ตค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-10-18


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านเจริญชัย 11 ตค.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-10-11


แผนการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-10-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ร้านพีเอสเด็นทัลแลป 29 กย.60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-29


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการเงินและบัญชี.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-28


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอินเตอร์เน็ต.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-28


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางการขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตารางปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หจก.ส.เรืองโรจน์ 31 สค 60.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-08-31


เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

เหลือจ่ายปี59(378,000).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-07-21


ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 59 (รอบที่ 2).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-06-13


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือชุดผ่าตัดตา จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 ตารางแสดงวงเงิน เครื่องมือชุดผ่าตัดตา.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-06-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (CBC Automated Analyzer)

รายละเอียดประกาศข่าว..

1496385457_ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-06-02


ประกาศสอบราคาน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (CBC Automated Analyzer) จำนวน 31,000 test

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-05-16


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการ

รายละเอียดประกาศข่าว..

1491396420_สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์2 (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-04-05


ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-04-04


ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ

รายละเอียดประกาศข่าว..

ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-03-31


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-03-31


ประกาศขายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดประกาศข่าว..

ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-03-24


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผ้า จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แบบ ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-12-14


ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-12-02


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2016-11-07


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องก๊อปปี้ปริ้น

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การเช่าเครื่องก๊อปปี้ปริ้น.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-11-07


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงิน การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-10-31


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แบบ ปปช.7ตารางแสดงวงเงิน จัดจ้างเหมาจัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบปปช.7ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำการตีเส้นการจอดรถยนต์และเครื่องหมายจราจร ภายในโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงิน การตีเส้นจราจร.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-20


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อไมค์ประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 คุณลักษณะเฉพาะไมค์ประชุม.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-08-19


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX พร้อมระบบ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 ตารางแสดงวงเงิน.ตู้สาขาโทรศัพท์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-08-03


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องนับเม็ดยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบ ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-07-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตาราง ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-07-12


ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่องสอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดประกาศข่าว..

File0001.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-07-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดประกาศข่าว..

File0001.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-07-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทอง

1. เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง(A-Scan) 2. เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ(Auto Ref-Keratometer) 3. เครื่องวัดความดันลูกตา(Auto tension) 4. เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ(Patient Monitor)(M-4)

File0002.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-06-30


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทันตกรรมของโรงพยาบาลอู่ทอง

1. ยูนิตทำฟัน 2. เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปากระบบดิจิตอล(X-15)

File0001.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-06-30


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.2.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.3.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


โครงการส่งเสริมการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอย่างยั่งยืน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.4.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


ขายพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

รายละเอียดประกาศข่าว..

ขายพัสดุชำรุด.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-02-24


เปิดเผยราคากลางจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก

เปิดเผยราคากลางจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก โดยวิธีตกลงราคา

เปิดเผยราคากลาง.zip

วันที่ประกาศ: 2016-02-19


ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง_วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-01-05


ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง._วัสดุเครื่องแต่งกาย_docx.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-01-05


สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA

จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลอู่ทอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

สอบราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่.pdf

วันที่ประกาศ: 2015-10-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล

การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล ของโรงพยาบาลอู่ทอง โดยวิธีตกลงราคา

1446446132_ตารางแสดงวงเงิน.pdf

วันที่ประกาศ: 2015-10-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เจริญกิจการพิมพ์ 18 ตค.61.pdf

วันที่ประกาศ: 0000-00-00


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทองประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

นางสาวปรารถนา นุ่มปราณี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเลิศพร เรืองสุขอุดม

กลุ่มงานทันตกรรม

เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ

กลุ่มงานการแพทย์

นางปาริชาติ รักสุข

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายธีรยุทธ โพธิกุล

กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสาวรัญชน์ลภัส บุญบำรุง

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายวีระชัย แสวงหา

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวผาสุข กัลย์จารึก

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์

กลุ่มงานการพยาบาล

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ
สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย


M

Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O

Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P

People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H

Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2018-06-07)


ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ.วัดเขากำแพง (2018-05-29)


ทำบุญวันสงกรานต์ โรงพยาบาลอู่ทอง (2018-04-18)


รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น (2018-01-19)


การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ความรู้ทั่วไป

เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

คู่มือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม.pdf

วันที่ลงข้อมูล: 2018-05-21


Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422

ข้อร้องเรียน ติชม หรือ ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลอู่ทอง

หากระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถส่งข้อร้องเรียนได้