ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1คัน (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ รถบรรทุกดีเซล.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-09-22


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมสภาพ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ขายทอดตลาดรถยนต์ ครั้งที่ 2.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน รถตู้พยาบาล(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาล ร้อยละ70 ปีงบ63.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน รถตู้พยาบาล(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถตู้พยาบาล ร้อยละ20 ปีงบ63.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 15 เครื่อง(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2563)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ เครื่องปรับอากาศ15เครื่อง 70%ระดับหน่วยบริการ ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(กระบะ) จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคารถกะบะ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ70 ระดับหน่วยบริการปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-07-16


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(กระบะ) จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างประกาศประกวดราคารถกระบะ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ70 ระดับหน่วยบริการ ปี2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-07-10


ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอกสารประกวดราคาและประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี รถพยาบาล งบค่าเสื่อม20ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-07-03


ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

เอกสารประกวดราคาและประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี งบค่าเสื่อม70 ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-07-03


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฃปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเอกสารประกวดราคา เครื่องปรับอากาศ15เครื่อง 70%ระดับหน่วยบริการ ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-07-01


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมสภาพ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ขายทอดตลาด รถยนต์.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-07-01


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563(รถพยาบาล70ระดับหน่วยบริการ ปี2563).pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-29


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563(รถพยาบาล งบ20ระดับจังหวัด).pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-29


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาส(รถตู้) จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี งบค่าเสื่อม70 ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-29


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาส(รถตู้) จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่าง เอกสารประกวดราคาและกาศจัวหสัดสุพรรณบุรี รถพยาบาล งบค่าเสื่อม20ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-29


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องปรับอากาศ15เครื่อง 70%ระดับหน่วยบริการ ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-25


ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ70ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ร้อยละ70ระดับหน่วยบริการ ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-25


ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ20ระดับหน่วยจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ร้อยละ20ระดับจังหวัด ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-25


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาส(รถตู้) จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี งบค่าเสื่อม70 ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-19


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาส(รถตู้) จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ร่าง เอกสารประกวดราคาและกาศจัวหสัดสุพรรณบุรี รถพยาบาล งบค่าเสื่อม20ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-06-19


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทองประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ

กลุ่มงานการแพทย์

นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์

กลุ่มงานการพยาบาล

นายวีระชัย แสวงหา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเลิศพร เรืองสุขอุดม

กลุ่มงานทันตกรรม

เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางปาริชาติ รักสุข

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายธีรยุทธ โพธิกุล

กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายวีระชัย แสวงหา

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวผาสุข กัลย์จารึก

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวรัญชน์ลภัส บุญบำรุง

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวดลิชา ชั่งสิริพร

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ
สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย


M

Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O

Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P

People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H

Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2018-06-07)


ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ.วัดเขากำแพง (2018-05-29)


ทำบุญวันสงกรานต์ โรงพยาบาลอู่ทอง (2018-04-18)


รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น (2018-01-19)


วินัยเจ้าหน้าที่

วินัยของข้าราชการ โรงพยาบาลอู่ทอง

การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ความรู้ทั่วไป

เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

35. คู๋มือเรี่ยไร ฉบับสมบูรณ์.pdf

วันที่ลงข้อมูล: 2020-03-23


คู่มือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม.pdf

วันที่ลงข้อมูล: 2018-05-21


Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422

ข้อร้องเรียน ติชม หรือ ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลอู่ทอง

หากระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถส่งข้อร้องเรียนได้