ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ ราคา 305,810.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 เบอร์ลิน.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-01


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

รายละเอียดประกาศข่าว..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-02-01


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือชุดผ่าตัดตา จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-17


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-15


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-15


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ ราคา ๑๙๘,๘๖๗.๕๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 เซ็นทรัล ( 198,867.50 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-11


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๑ รายการ ราคา ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ.ปปช7 ฟาร์มาดิกา ( 250,000.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-09


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๘ รายการ ราคา ๔๐๓,๖๖๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7 เบอร์ลินฯ( 403,660.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-08


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% ของหน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-08


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค2560.pdf

วันที่ประกาศ: 2018-01-05


คำสั่งโรงพยาบาลอู่ทอง เรื่องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดหรือปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1514547289_ขออนุมัติมอบหมายปิดปลดประกาศ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


ประกาศโรงพยาบาลอู่ทอง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1514547289_ขอความเห็นชอบและอนุมัติประกาศฯ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


ขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

รายละเอิียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-29


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(เคมีภัณฑ์) จำนวน ๓ รายการ ราคา ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 210,000.00 บาท).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-25


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน ๔ รายการ ราคา ๒๘๑,๒๓๘.๖๙บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 281,238.69 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-25


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน ๔ รายการ ราคา ๑๖๐,๕๖๙.๕๕ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 160,569.55 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน ๖ รายการ ราคา ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 494,000.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เเครื่องอบผ้า จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1513922999_ตารางปปช.7 เครื่องอบผ้า (20%).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตยา(เคมีภัณฑ์) จำนวน ๘ รายการ ราคา ๔๖๔,๙๕๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 464,950.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-22


ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตาราง ปปช.7 10% (PDF).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตาราง ปปช.7 20% (PDF).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางปปช.7 .pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน 17 รายการ ราคา 487,600.-บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7( 487,600.00 บาท ).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุผลิตยา(บรรจุภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ราคา 499,822.68 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปปช7(499,822.68).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-21


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-18


ประกาศราคากลางเลือด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคาเลือด.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


ประกาศราคากลาง NR

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง NR.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


ประกาศราคากลาง TLC

รายละเอียดประกาศข่าว..

ราคากลาง TLC.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


ประกาศราคากลาง LAB

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลางlab.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-07


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 สขร 1.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-12-06


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-27


ประกาศจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1510914661_กำหนดราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-20


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบ ปปช.07.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-09


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 14 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-06


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 แบบ สขร 1.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-06


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-11-01


แผนการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-10-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการเงินและบัญชี.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-28


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอินเตอร์เน็ต.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-28


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางการขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตารางปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-09-27


เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

เหลือจ่ายปี59(378,000).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-07-21


ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 59 (รอบที่ 2).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-06-13


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือชุดผ่าตัดตา จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 ตารางแสดงวงเงิน เครื่องมือชุดผ่าตัดตา.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-06-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (CBC Automated Analyzer)

รายละเอียดประกาศข่าว..

1496385457_ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-06-02


ประกาศสอบราคาน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (CBC Automated Analyzer) จำนวน 31,000 test

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-05-16


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการ

รายละเอียดประกาศข่าว..

1491396420_สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์2 (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2017-04-05


ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-04-04


ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ

รายละเอียดประกาศข่าว..

ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-03-31


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-03-31


ประกาศขายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดประกาศข่าว..

ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ.pdf

วันที่ประกาศ: 2017-03-24


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผ้า จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แบบ ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-12-14


ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-12-02


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1).pdf

วันที่ประกาศ: 2016-11-07


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องก๊อปปี้ปริ้น

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การเช่าเครื่องก๊อปปี้ปริ้น.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-11-07


ประกาศเปิดเผยราคากลางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงิน การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-10-31


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาจัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

แบบ ปปช.7ตารางแสดงวงเงิน จัดจ้างเหมาจัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบปปช.7ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำการตีเส้นการจอดรถยนต์และเครื่องหมายจราจร ภายในโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงิน การตีเส้นจราจร.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-09-20


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อไมค์ประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 คุณลักษณะเฉพาะไมค์ประชุม.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-08-19


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX พร้อมระบบ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปปช.7 ตารางแสดงวงเงิน.ตู้สาขาโทรศัพท์.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-08-03


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องนับเม็ดยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบ ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-07-22


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตาราง ปปช.7.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-07-12


ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่องสอบราคาจัดซืื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดประกาศข่าว..

File0001.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-07-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดประกาศข่าว..

File0001.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-07-04


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทอง

1. เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง(A-Scan) 2. เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ(Auto Ref-Keratometer) 3. เครื่องวัดความดันลูกตา(Auto tension) 4. เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ(Patient Monitor)(M-4)

File0002.PDF

วันที่ประกาศ: 2016-06-30


ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ทันตกรรมของโรงพยาบาลอู่ทอง

1. ยูนิตทำฟัน 2. เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปากระบบดิจิตอล(X-15)

File0001.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-06-30


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.2.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.3.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


โครงการส่งเสริมการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอย่างยั่งยืน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1459392900_ตารางแสดงวงเงิน.4.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-03-31


ขายพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

รายละเอียดประกาศข่าว..

ขายพัสดุชำรุด.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-02-24


เปิดเผยราคากลางจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก

เปิดเผยราคากลางจัดจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก โดยวิธีตกลงราคา

เปิดเผยราคากลาง.zip

วันที่ประกาศ: 2016-02-19


ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง_วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-01-05


ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราคากลาง._วัสดุเครื่องแต่งกาย_docx.pdf

วันที่ประกาศ: 2016-01-05


สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA

จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลอู่ทอง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

สอบราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่.pdf

วันที่ประกาศ: 2015-10-27


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล

การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ในอาคารอโรคยาศาล ของโรงพยาบาลอู่ทอง โดยวิธีตกลงราคา

1446446132_ตารางแสดงวงเงิน.pdf

วันที่ประกาศ: 2015-10-19


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทองประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

“แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

“แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ”

หัวหน้าฝ่ายองค์กรแพทย์

“นางสิริเกศ ชื่นนิติกุล”

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

“เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย”

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

“นายวีระชัย แสวงหา”

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

“นายสายันต์ เปี่ยมทองคำ”

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

“ทันตแพทย์หญิงพิมลพรรณ เหลืองเวชการ”

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข

“นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์”

หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานการเงิน

“นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ”

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข

“นางสาวผาสุข กัลย์จารึก”

หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

“นายธีรยุทธ โพธิกุล”

หัวหน้าฝ่ายรังสีวินิจฉัย

“นางสาวนนทกร บุญบำรุง”

หัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422