Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี62

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างทบทวน)

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ