Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 ประกาศโรงพยาบาลอู่ทอง เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 หลักเกณฑ์และแนวทางการการปฏิบัติสำหรับผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของเจ้าหน้าที่แต่ละประเภท

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 ลูกจ้างประจำ:ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


6 พนักงานราชการ:ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


7 พนักงานราชการ:ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ