Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริต

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ