Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1 ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล

ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ


2 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล

คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ


3 รายงานผลกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใสใส่ใจธรรมาภิบาล

รายงานผลกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความโปร่งใสใส่ใจธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ