Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1 บันทึกข้อความการกำหนดมาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วัสดุทั่วไป ค่าใช้สอย [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 3.1คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ ปลดประกาศ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


6 3.1ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


7 3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


8 3.2รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 สขร.1 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


9 3.3แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


10 3.3ชุดบันทึกอนุมัติจ่าย ในปี 2563 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


12 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตค.62-กพ.63) [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


13 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตค.62-กพ.63) [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ