Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ