Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปีงบประมาณ2563 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 รายงานการประชุมโครงการครั้งที่1/2563(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 ภาพถ่ายประกอบการเข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2563 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ