Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่

1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปีงบประมาณ2563 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 แผนงานของโครงการปี2563 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 รายงานการประชุมโครงการครั้งที่1/2563(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผน) [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


6 ภาพถ่ายประกอบการเสนอแผนงานโครงการ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ