Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปีงบประมาณ2563 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ