Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

1 บันทึกลงนามประกาศประกาศโรงพยาบาลอู่ทองผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 ประกาศโรงพยาบาลอู่ทองผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ2 เมษายน 2562-กันยายน2562 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 ภาพติดประกาศ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ