Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมร้องเรียน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอู่ทอง [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 รายงานการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป รอบ1 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 รายงานการจัดการข้อร้องเรียนประพฤติมิชอบรอบ1 [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป โรงพยาบาลอู่ทอง [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


6 flow chartขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและตู้แสดงความคิดเห็น [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


7 มีระบบตอบสนองการรับเรื่องร้องเรียน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


9 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ