Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1 บันทึกลงนามคำสั่งโรงพยาบาลอู่ทอง เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 คำสั่ง เรื่องกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 การแจ้งเวียนคำสั่งมาตรการการป้องกันและการรับสินบน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 หลักฐานรับทราบการแจ้งเวียน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ