Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1 ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม STRONG UTH [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 กลุ่มชมรม STRONG UTH [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 คำสั่งแต่งตั้งชมรม STRONG UTH [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ