Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 รายชื่อผู้ร่วมประชุมเกี่ยวกับความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 ภาพประกอบการประชุมความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานการประชุมสรุปผลการจัดประชุม [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ