Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 หนังสือรายงานผู้บริหารเพื่อทราบ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เอกสารแนบ


4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 หนังสือแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ