Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 บันทึกลงนามประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 บันทึการแจ้งเวียนประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


4 เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้งเวียน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


6 คำสั่งวางระบบการควบคุมภายในและติดตามผล [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


7 หลักฐานการประชุมชี้แจงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ