Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1 ขั้นตอนกระบวนการการให้บริการต่าง ๆ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 flow chartขั้นตอนการปฏิบัติงานคลินิกต่าง ๆ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะผ่านเว๊บไซต์ [ปี 2563]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ