Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

EB4 หน่วยงานนมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.3 ชุดที่ 1 [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.3 ชุดที่ 2 [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 [ปี 2564]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.3 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกเงิน เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ปี 2564]

ชุดที่ 1 เดือนมกราคม 2564

เอกสารแนบ


3.3 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกเงิน เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ปี 2564]

ชุดที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ


3.3 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกเงิน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ปี 2564]

ชุด เดือน ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ


3.3 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกเงิน เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 [ปี 2564]

ชุดที่ 1 เดือนเมษายน 2564

เอกสารแนบ


3.3 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกเงิน เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 [ปี 2564]

ชุดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ