Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน