Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน