Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ