Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุ วันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน 2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2.2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 - เดือนตุลาคม 2564 [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 1 - เดือนตุลาคม 2564 [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


- ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


- ประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


- ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ [ปี 2565]

ชุดที่ 1 เดือนมกราคม 2564

เอกสารแนบ


3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ


3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ [ปี 2565]

รายละเอียดข้อมูล..

เอกสารแนบ